بایگانی‌های ورزشی نویس - پایگاه خبری چویر نیوز
توجه رسانه ها به ورزش زمینه توسعه آنرا در ابعاد همگانی و قهرمانی فراهم می کند 22 آگوست 2022

توجه رسانه ها به ورزش زمینه توسعه آنرا در ابعاد همگانی و قهرمانی فراهم می کند

هر کسی را هر قبیله ای را توتمی است توتم من توتم قبیله من قلم است. قلم زبان خدا است قلم امانت آدم است قلم ودیعه عشق است هر کسی را توتمی است و قلم توتم من است و قلم توتم ما است، به ضجه های دردی که از سینه اش برمی آید سوگند ... که توتم مقدسم را نمی فروشم ، نمی کشم ، گوشت و خونش را نمی خورم ، به دست زورش تسلیم نمی کنم ، به کیسه زرش نمی بخشم ، به سرانگشت تزویرش نمی سپارم ، دستم را قلم می کنم و قلمم را از دست نمی گذارم ، چشمهایم را کور می کنم ، گوشهایم را کر می کنم ، پاهایم را می شکنم ، انگشتانم را بند بند می برم ، سینه ام را می شکافم ، قلبم را می کشم ، حتی زبانم را می برم و لبم را می دوزم ... اما قلمم را به بیگانه نمی دهم.