بایگانی‌های ورزش همگانی - پایگاه خبری چویر نیوز
ظرفیت های نهفته در ورزش تیراندازی ۱۱ بهمن ۱۴۰۲
در راستای سیاست توسعه ورزش همگانی؛

ظرفیت های نهفته در ورزش تیراندازی

اگر به مقوله ورزش از بعد قهرمانی اهمیت داده می شود تا با ایجاد زیرساخت ها و سازماندهی امکانات، استعدادها را شناسایی سپس پرورش و در نهایت هدایت نماییم، به همان میزان بلکه بیشتر اشاعه ی ورزش همگانی نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.