بایگانی‌های کارگاه نویسندگی - پایگاه خبری چویر نیوز
کج سلیقگی برگزار کنندگان یک رویداد فرهنگی ۰۹ بهمن ۱۴۰۱

کج سلیقگی برگزار کنندگان یک رویداد فرهنگی

رشد و بالندگی جامعه مستلزم حفظ و نگهداری باورها و ارزش های فرهنگی و انتقال آن به نسل های بعدی است. دستیابی به این مهم با ایجاد زیرساخت های مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای انجام فعالیت های فرهنگی میسر خواهد بود.