کنفرانس پزشکی با عنوان قصور پزشکی و راه کارهای کاهش شکایت از پزشکان توسط اداره کل پزشکی قانونی کرمانشاه در محل آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، صبح امروز یکشنبه ۲۱ دی ماه کنفرانس پزشکی با عنوان قصور پزشکی و راه کارهای […]

کنفرانس پزشکی با عنوان قصور پزشکی و راه کارهای کاهش شکایت از پزشکان توسط اداره کل پزشکی قانونی کرمانشاه در محل آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ، صبح امروز یکشنبه ۲۱ دی ماه کنفرانس پزشکی با عنوان قصور پزشکی و راه کارهای کاهش شکایت از پزشکان توسط اداره کل پزشکی قانونی کرمانشاه در محل آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار گردید. این برنامه در راستای حفظ سلامت همکاران بعلت شیوع بیماری کرونا بصورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید.سخنرانان برنامه دکتر مهدوی معاون محترم آموزشی و پژوهشی سازمان،دکتر سلیم خانی مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه و دکتر غضنفری پور متخصص پزشکی قانونی بودند. لازم به ذکر است این برنامه مورد استقبال پزشکان استان قرار گرفت.