مدیر کل بیمه سلامت استان کرمانشاه در رزمایش سایبری بیمه سلامت ایران آخرین اعتبارات تخصیص داده شده به این سازمان راتشریح کرد. کیومرث مظفریگفت:در سال گذشته ازمجموع اعتبارات مصوب دولت،۲۲ درصد آن به سازمان بیمه سلامت تخصیص داده نشده است که این موضوع آثار منفی درپرداخت مطالبات موسسات ارائه دهندگان خدمات درمانی درسال ۹۸ داشته […]

مدیر کل بیمه سلامت استان کرمانشاه در رزمایش سایبری بیمه سلامت ایران آخرین اعتبارات تخصیص داده شده به این سازمان راتشریح کرد.
کیومرث مظفریگفت:در سال گذشته ازمجموع اعتبارات مصوب دولت،۲۲ درصد آن به سازمان بیمه سلامت تخصیص داده نشده است که این موضوع آثار منفی درپرداخت مطالبات موسسات ارائه دهندگان خدمات درمانی درسال ۹۸ داشته است.
وی افزود:مجموعه بدهی بیمه سلامت درسال ۹۸ به بیمارستان‌های دانشگاهی حدودسه ماه می باشدمطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان های غیردانشگاهی تا پایان بهمن ماه پرداخت شده وکلیه مطالبات پزشکان، دندانپزشکان وپاراکلینیک تسویه شده است وی ادامه داد:بیمه سلامت مطالبات پزشکان خانواده شهری در دو استان فارس و مازندران را تسویه کرده است ومطالبات پزشک خانواده روستایی به طورکامل تسویه شده است.
اتفاق خوبی که درسال گذشته رخ داده این است که مطالبات سال ۹۷ بخش های دولتی دانشگاهی پرداخت شده است وتنها مطالبات مربوط به حفظ قدرت خریداسناد خزانه به مبلغ ۱۰۰ میلیاردتومان باقیمانده است که معادل هشت روزاز عملکرددانشگاه هامی باشد و به محض تامین اعتبار پرداخت خواهد شد.
مظفری بیان کرد:بودجه مصوب برای امسال درحدود ۱۳ هزارو۵۰۰ میلیارد تومان است که تا کنون می بایست چهار هزارو۵۰۰میلیارد تومان بابت سه ماه از محل یارانه ها تامین می شده اما تنها حدود۲۸۷۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.
او گفت: هزینه ها در سال ۹۷ نسبتبهسال۹۶حدودهشتدرصدکاهشپیدا کرده است و ما توانسته ایم زیان انباشته را به میزان ۵۰ درصد کاهش بدهیم.
دبیر سازمانهای بیمه گراستان کرمانشاه افزود:درحال حاضر صددرصدمطالبات فروردین واردیبهشت ماه ۹۹ و۷۰ درصد مطالبات خردادماه مراکز دولتی دانشگاهی پرداخت ودر بخش غیراز دولتی دانشگاهی نیز مطالبات دارو خانه ها وبیمارستان ها تاپایان تیرماه وعلاوه براین دراستانکرمانشاه مطالبات مطب ها،داروخانه هاومراکزپاراکلینیک فعال درطرح نسخه نویسی ونسخه پیچی الکترونیک تاپایان مردادماه پرداخت وتسویه شده است.