مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه از سپری کردن فقط یک روز هوای ناسالم و خارج از استاندارد در ۶ ماه اول سال جاری در استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، هوای استان کرمانشاه در ۶ ماه نخست سال جاری فقط یک روز ناسالم و خارج […]

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه از سپری کردن فقط یک روز هوای ناسالم و خارج از استاندارد در ۶ ماه اول سال جاری در استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، هوای استان کرمانشاه در ۶ ماه نخست سال جاری فقط یک روز ناسالم و خارج از استاندارد را سپری کرد.
فریدون یاوری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با بیان این خبر گفت: بر اساس نتایج داده های استخراجی از ۹ ایستگاه سنجش کیفی آلودگی هوا مستقر در سطح استان، در طی ۶ ماه نخست سال جاری هوای استان ۱۰۶ روز را در وضعیت پاک، ۷۹ روز با کیفیت هوای سالم و فقط یک روز را در وضعیت هوای ناسالم و خارج از استاندارد سپری کرد.
یاوری در ادامه افزود: ایستگاه های سنجش کیفی آلودگی هوا مستقر در سطح استان بصورت ۲۴ ساعت و آنلاین پارامترهای آلودگی هوا را اندازه گیری می کنند.