به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه افتتاح هم زمان آبرسانی به ۵۹ روستا در ۸ شهرستان در استان کرمانشاه در هفته بیست و یکم پویش هرهفته الف ب_ایران از طریق ارتباط مستقیم ویدئو کنفرانس با وزیر نیرو

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

افتتاح هم زمان آبرسانی به ۵۹ روستا در ۸ شهرستان در استان کرمانشاه در هفته بیست و یکم پویش هرهفته الف ب_ایران از طریق ارتباط مستقیم ویدئو کنفرانس با وزیر نیرو