هم اکنون جلسه اقتصاد دانش بنیان و جهش تولید، با حضور دکتر سورنا ستاری« معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رئیس بنیاد علمی نخبگان در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه در حال برگزاری است.

هم اکنون
جلسه اقتصاد دانش بنیان و جهش تولید، با حضور دکتر سورنا ستاری« معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رئیس بنیاد علمی نخبگان در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه در حال برگزاری است.