با مطرح شدن نام سردار بهمن امیری مقدم برای تصدی پست استانداری کرمانشاه بررسی سوابق کاری وی گویای این امر بود که مجموعه تجربیات مدیریتی ایشان به حوزه های نظامی، انتظامی خلاصه و محدود می شود. موضوعی که بر تردیدها نسبت به موفقیت # سردار- استاندار در جایگاه بالاترین مقام اجرایی استان می افزود! با […]

با مطرح شدن نام سردار بهمن امیری مقدم برای تصدی پست استانداری کرمانشاه بررسی سوابق کاری وی گویای این امر بود که مجموعه تجربیات مدیریتی ایشان به حوزه های نظامی، انتظامی خلاصه و محدود می شود. موضوعی که بر تردیدها نسبت به موفقیت # سردار- استاندار در جایگاه بالاترین مقام اجرایی استان می افزود!
با استقرار بهمن امیری مقدم بر مسند استانداری کرمانشاه؛ به عنوان اولین انتخاب هایش دیدار با مقامات ارشد انتظامی استان را برگزید. وی در این دیدار که از سوی مرکز اطلاع رسانی استانداری در اختیار رسانه ها قرار گرفت، امنیت را مقوله ای جمعی و فرابخشی خواند که همه دستگاه ها و سازمان ها در آن مسئولیت و وظیفه دارند.
استاندار با بیان اینکه پلیس تنها متولی امنیت آفرینی در جامعه نیست، تصریح کرد: همه سازمان ها و ادارات نیز هر کدام بنا به موقعیت و شرایطی که دارند در این راستا مسئول و موظف به مشارکت در امنیت آفرینی و اقدامات پیشگیرانه هستند.
اهمیت این دیدار( با توجه با گسترش نا امنی ها در جامعه ) و نکته نظرات مطروحه از سوی بالاترین مقام اجرایی استان نشانگر جایگاه مهم امنیت در برنامه های استاندار برای توسعه استان و نیز نگاه تخصصی وی به مقوله امنیت مبنی بر ضرورت مشارکت همه ادارات در امنیت آفرینی( که ناشی از تجربیات انتظامی وی می باشد) دارد.
از آنجا که کرمانشاه در پیچ و خم دستیابی به توسعه و رفاه، در کنار سایر موانع با نا امنی گسترده ای دست به گریبان است پرداختن به این موضوع از سوی استاندار بخشی از تردیدها را نسبت به موفقیت او کنار زده و این امید را در دلها بوجود آورده که می توان از قِبَل تعامل میان دستگاه های اجرایی و نهادهای انتظامی امنیت از دست رفته را به استان بازگرداند و جامعه را در سایه “امنیت” در مسیر توسعه هدایت نمود.