یکی از معضلات این روزهای کلانشهر کرمانشاه فقدان و کمبود جای پارک خودرو در نقاط مختلف شهر می باشد. موضوع مهمی که شهروندان کرمانشاهی را در طول روز و به هنگام انجام امور روزانه دچاردردسر نموده است. کمبود جای پارک خودرو علاوه بر مراجعین به مراکز درمانی، خدماتی و… گریبان مراجعین به ادارات و دستگاه […]

یکی از معضلات این روزهای کلانشهر کرمانشاه فقدان و کمبود جای پارک خودرو در نقاط مختلف شهر می باشد. موضوع مهمی که شهروندان کرمانشاهی را در طول روز و به هنگام انجام امور روزانه دچاردردسر نموده است.
کمبود جای پارک خودرو علاوه بر مراجعین به مراکز درمانی، خدماتی و… گریبان مراجعین به ادارات و دستگاه های دولتی را هم گرفته، بنحوی که ارباب رجوع برای انجام کارهای اداری خود ناگزیر از توقف خودرو در محلی دورتر از اداره محل مراجعه می باشد. این مسئله زمانی بیشتر خودنمایی می کند که بدانیم اکثر ادارات، دستگاه ها و پادگان های سطح شهر خیابان پیرامون خود را با تابلوهای توقف مطلقا ممنوع و حمل با جرثقیل به تسخیر خود درآورده اند. این رفتار خلاف حقوق شهروندی ادارات دولتی تنها به خیابان محدود نشده و پیاده راه ها را هم شامل می شود تا جایی که پیاده راه ها را به محل اختصاصی خودروهای شخصی کارکنانشان تبدیل کرده اند!

لذا از مسئولین امر بویژه استاندار محترم مصرانه درخواست می گردد تا جلوی این رفتارهای فراقانونی ادارات و دستگاه های دولتی که تضییع حقوق شهروندان را در پی دارد بگیرند.
کیانوش رستمی