• منبع خبر : دفتر دکتر محمد رشیدی نمانیده مردم شریف کرمانشاه