دیدار و دلجویی وتجلیل امیر سرتیپ دوم ستاد یداله فرهادی فر معاونت محترم نیروی انسانی نزاجا به همراه امیر سرتیپ دوم سلیمان طاهری جانشین قرارگاه منطقه غرب و امیر سرتیپ دوم حسین سبزی فرمانده لشکر ۸۱ در ستاد ل ۸۱ زرهی ازخانواده شهید سرلشکر غلامعلی مرادی بلوردی . روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا

دیدار و دلجویی وتجلیل امیر سرتیپ دوم ستاد یداله فرهادی فر معاونت محترم نیروی انسانی نزاجا به همراه امیر سرتیپ دوم سلیمان طاهری جانشین قرارگاه منطقه غرب و امیر سرتیپ دوم حسین سبزی فرمانده لشکر ۸۱ در ستاد ل ۸۱ زرهی ازخانواده شهید سرلشکر غلامعلی مرادی بلوردی .
روابط عمومی قرارگاه منطقه ای غرب نزاجا