قابل توجه مردم شریف استان کرمانشاه شماره تلفن ۴۱۴۱ یک پیامگیر صوتی است که از طریق آن می توانید هرگونه نقد، نظر، پیشنهاد، تقدیر و مشکلات قضائی خود را با رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در میان بگذارید.

قابل توجه مردم شریف استان کرمانشاه

شماره تلفن ۴۱۴۱

یک پیامگیر صوتی است که از طریق آن می توانید هرگونه نقد، نظر، پیشنهاد، تقدیر و مشکلات قضائی خود را با رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در میان بگذارید.