دکتر علی یارتبار در جلسه مدیران مناطق بر برنامه ریزی،سیاست گذاری،هدایت، ساماندهی و نظارت در راستای توسعه اقتصاد شهری تاکید کرد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عموی و امور بین اللمل شهرداری دکتر علی یار تبار گفت :بهره گیری مناسب از شاخص های آماری و ارزیابی اطلاعات درست و مناسب در مباحث اقتصادی مدیریت […]

دکتر علی یارتبار در جلسه مدیران مناطق بر برنامه ریزی،سیاست گذاری،هدایت، ساماندهی و نظارت در راستای توسعه اقتصاد شهری تاکید کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عموی و امور بین اللمل شهرداری دکتر علی یار تبار گفت :بهره گیری مناسب از شاخص های آماری و ارزیابی اطلاعات درست و مناسب در مباحث اقتصادی مدیریت شهری می تواند زمینه برنامه ریزی های عالی بر مبنای واقع بینی وکار آمدی را در حوزه سیاست های پولی ومالی فراهم کند.
دکتر یارتبار افزود قطعا بهروری عملکرد مجموعه مدیریت شهری با توجه به چالشهای پیش رو زمانی مطلوب و با کیفیت خواهد بود که پرسنل هرواحد خصوصا در حوزه مالی اشراف کامل بر وضعیت و شرایط کاری و حاکم را داشته باشند.
مدیر کل مالی شهرداری با تاکید بر اینکه امروزه آمار و اطلاعات پیش نیاز هرگونه تصمیم و برنامه ریزی در عرصه مدیریت است بیان داشت :اگر به دنبال توسعه پایدار شهری هستیم باید بر اساس نظام ساختارمند و متکی بر شاخص های آماری صحیح،درست و به موقع بعنوان مهمترین و اساسی ترین زیربنای برنامه ریزی مدیریت شهری گام برداریم ،و لذا بعنوان ابزاری قدرتمند برای بهبود عملکرد سیستم مدیریت شهری در حوزه اقتصادی نهایت بهره را ببریم