هر ساله با ورود به فصل گرما نگرانی از وقوع آتش سوزی در جنگلها و مراتع و دیگر عرصه های محیط زیست به عنوان مهمترین دغدغه نیروهای محیط بانی و فعالین محیط زیست مطرح می باشد. تجربه آتش سوزی های گسترده در سال های اخیر که علاوه بر وارد آمدن خسارات گسترده به محیط زیست […]

هر ساله با ورود به فصل گرما نگرانی از وقوع آتش سوزی در جنگلها و مراتع و دیگر عرصه های محیط زیست به عنوان مهمترین دغدغه نیروهای محیط بانی و فعالین محیط زیست مطرح می باشد. تجربه آتش سوزی های گسترده در سال های اخیر که علاوه بر وارد آمدن خسارات گسترده به محیط زیست در پاره ای موارد منجر به مصدوم و کشته شدن نیروهای محیط بانی و مردمی اطفاع حریق گردیده بر دامنه نگرانی ها افزوده است. ازاینرو ایجاد آمادگی در بین تمامی نیروهای عملیاتی و مردمی و تدارک امکانات لازم جهت اطفاع حریق می باید در راس برنامه های دستگاه های متولی امر(محیط زیست و منابع طبیعی) باشد.
با توضیحات فوق و پس از اعلام آمادگی کامل تمامی نیروهای اطفاع حریق و پیش بینی تمهیدات لازم و تامین تجهیزات ضروری اطفای حریق از سوی مدیران دو سازمان ذکر شده(استناد به مصاحبه های ایشان با رسانه ها)، در پی توصیه های هشدارگونه دادستان در اردیبهشت امسال انتظار می رفت شاهد وقوع حریق در عرصه های طبیعی نباشیم و یا در صورت وقوع که اجتناب ناپذیر هم می نماید با سرعت عمل و مداخله نیروهای اطفاع حریق از تخریب گسترده عرصه های طبیعی جلوگیری بعمل آید. اما در کمال ناباوری و در حالی که نگاه ها متوجه ارتفاعات و مناطق صعب العبور استان بود ناگهان خبر می رسد که تالاب هشیلان دچار آتش سوزی شده و حریق که ساعت ها ادامه داشت بخش عمده این منطقه حفاظت شده را از بین برد!
ایجاد حریق در هشیلان و گسترش سریع آن درحالی بود که منطقه دارای ایستگاه محیط بانی مستقر بوده و فاصله محل حریق تا کرمانشاه ناچیز می باشد لذا تصور از بین رفتن بخش عمده تالاب هشیلان غیر قابل باور می باشد مگر آنکه بپذیریم از سوی مسئولین امر قصوری واقع گردیده که در این صورت
انتظار می رود در درجه نخست مدیران کل این دو سازمان و در مرتبه بعدی دادستان محترم با ورود به ماجرا نسبت به روشن شدن زوایای پنهان این حادثه و شناسایی متخلفین احتمالی اقدام نمایند تا دیگر شاهد چنین اهمال کاری هایی نباشیم