🔹 نکات فنی و اصولی نصب مخزن و پمپ برای مجتمع ها طبقاتی و آپارتمان ها که در مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان جهت جلوگیری از افت فشار و یا قطع آب طبقات فوقانی ساختمان ها به آن اشاره شده است. 🔹 لازم به ذکر است که این اقدام بر عهده مشترکین محترم شرکت آبفا […]

🔹 نکات فنی و اصولی نصب مخزن و پمپ برای مجتمع ها طبقاتی و آپارتمان ها که در مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان جهت جلوگیری از افت فشار و یا قطع آب طبقات فوقانی ساختمان ها به آن اشاره شده است.

🔹 لازم به ذکر است که این اقدام بر عهده مشترکین محترم شرکت آبفا می باشد.

👇مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان

🔹مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان بیانگر حداقل الزامات در مورد تاسیسات بهداشتی است. در این مبحث مواردی از قبیل: لوله‌کشی و ذخیره سازی آب مصرفی در ساختمان، لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی، لوله‌کشی آب باران ساختمان، توزیع آب مصرفی در ساختمان، بست و تکیه‌گاه، ارائه شده است.

🔹رعایت حداقل ضوابط اشاره شده در مبحث ۱۶ برای موارد زیر که در داخل ساختمان انجام می‌شود، الزامی است.

⬅️لوله کشی و ذخیره‌سازی آب مصرفی

⬅️لوله کشی فاضلاب بهداشتی

⬅️لوله کشی هواکش فاضلاب

⬅️لوازم بهداشتی

⬅️لوله کشی آب باران