“ماده۲۴ قانون مدنی: هیچکس نمی تواند کوچه و معابری را که بن بست نیست تملک نماید.” معابر پیاده یکی از مهمترین فضاهای شهری به شمار می آیند که علاوه بر تامین دسترسی فیزیکی و تردد ایمن عابرین پیاده نقش مهمی در گذران اوقات فراغت شهروندان بازی می کند. از اینرو شهرداری ها موظف به ایمن […]

“ماده۲۴ قانون مدنی:
هیچکس نمی تواند کوچه و معابری را که بن بست نیست تملک نماید.”
معابر پیاده یکی از مهمترین فضاهای شهری به شمار می آیند که علاوه بر تامین دسترسی فیزیکی و تردد ایمن عابرین پیاده نقش مهمی در گذران اوقات فراغت شهروندان بازی می کند. از اینرو شهرداری ها موظف به ایمن سازی، زیبا سازی و حفظ و نگهداری حریم پیاده راه ها هستند.
در همین خصوص تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به کمک حقوق شهروندی آمده و تکلیف مدیریت شهری را در این خصوص چنین بر می شمارد:
“سد معابر عمومی و اشغال پیاده راه ها و استفاده غیر مجاز آنها ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود به وسیله ماموران خود اقدام کند.”
بر خلاف نص صریح قانون این روزها پیاده راه های کلانشهر کرمانشاه در سایه بی توجهی مدیریت شهری اعم از شهرداری و شورای شهر جولانگاه کسبه، دستفروشان و حتی خودروها شده و تردد عابرین پیاده را نه تنها با مشکل مواجه نموده که بعضا آنها را برای عبور به خیابان ها کشانیده است.
در این آشفته بازار اما؛ مسدود نمودن کامل پیاده راه و تبدیل آن به پارکینگ! نوبرانه ای است که تنها در کلانشهر بی درب و پیکر کرمانشاه و زیر سایه مدیریت مدبرانه شوراییان و شهردار جهادی ممکن می باشد.
و در حالی که هیچکس نمی تواند معابر را مسدود کند اینجا در کرمانشاه به راحتی آب خوردن ممکن هست و صدایی از کسی در نمی آید!!
*
مراجعین به بیمارستان بیستون و سرنشینان خودروهای عبوری مدت های مدیدی است که شاهد تصرف بخش وسیعی از پیاد راه مقابل بیمارستان و تبدیل آن به پارکینگ خودرو هستند اتفاقی عجیب و البته غیر قانونی و بدون مجوز؛ براستی برخورد با چنین تخلف محرزی با چه کسی است؟!