رشد و بالندگی جامعه مستلزم حفظ و نگهداری باورها و ارزش های فرهنگی و انتقال آن به نسل های بعدی است. دستیابی به این مهم با ایجاد زیرساخت های مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای انجام فعالیت های فرهنگی میسر خواهد بود.

رشد و بالندگی جامعه مستلزم حفظ و نگهداری باورها و ارزش های فرهنگی و انتقال آن به نسل های بعدی است. دستیابی به این مهم با ایجاد زیرساخت های مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای انجام فعالیت های فرهنگی میسر خواهد بود.
در این عرصه نویسندگان به دلیل نقش آفرینی در شناسایی، معرفی و انتقال داشته های فرهنگی می توانند مورد توجه قرار بگیرند. تاکید بر بسط و گسترش هنر نویسندگی با شناسایی و هدایت استعدادهای جوان، تجلیل از نویسندگان و معرفی آثارشان و در مقام ارجح تر الگو سازی از نویسندگان برجسته برای نسل جوان تکه های پازلی است که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر فرهنگ یک جامعه را از خطر تحریف و فراموشی مصون می دارد!
در این ساحت برگزاری کارگاه تخصصی نویسندگی برای رده سنی نوجوانان اقدامی شایسته و بایسته در شناسایی، جذب و هدایت نویسندگان جوان کرمانشاهی تلقی می گردد.
برگزار کنندگان این رویداد بزرگ فرهنگی(کانون پرورش فکری و اداره فرهنگ و ارشاد) افزایش مهارت نویسندگی و ایجاد انگیزه در میان نوجوانان علاقه مند از طریق برگزاری کارگاه تخصصی نویسندگی و الگو سازی از نویسندگان برجسته را به درستی تشخیص داده و اجرا نمودند. اما بی توجهی به چهره های برجسته ادبی استان در مقام داور و مدرس همچنین عدم الگو سازی بومی را می توان از کج سلیقگی برگزار کنندگان این رویداد فرهنگی تلقی نمود.

نام گذاری این کارگاه تخصصی به نام یکی از نویسندگان برجسته کرمانشاهی و دعوت از چهره های ادبی استان در جایگاه مدرس و داور می توانست اهداف برگزارکنندگان را تامین و پازل فرهنگی اشاره شده را تکمیل نماید.

  • منبع خبر : چویرنیوز