۱۰۰۰ قطعه مرغ به علت سپتی‌سمی پیش از ورود به بازار مصرف ضبط و امحاء شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه دکتر ناصح کیخسروی سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان روانسرگفت: با دقت و همکاری مسئول فنی بهداشتی کشتارگاه طیور در شهرستان روانسر تعداد ۱۰۰۰ قطعه مرغ قبل از ورود به بازار مصرف […]

۱۰۰۰ قطعه مرغ به علت سپتی‌سمی پیش از ورود به بازار مصرف ضبط و امحاء شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه دکتر ناصح کیخسروی سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان روانسرگفت: با دقت و همکاری مسئول فنی بهداشتی کشتارگاه طیور در شهرستان روانسر تعداد ۱۰۰۰ قطعه مرغ قبل از ورود به بازار مصرف به علت بیماری سپتی سمی ضبط و امحاء گردید.
دکتر کیخسروی افزود: هنگام انجام عملیات کشتار و استحصال در کشتارگاه طیور در شهرستان روانسر، تعداد ۱۰۰۰ قطعه مرغ، توسط مسئول فنی کشتارگاه به علت بیماری سپتی سمی از چرخه استحصال خارج و قبل از ورود به بازار ضبط و امحاء شد.
گفتنی است: دکتر ناصح کیخسروی سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان روانسر، با ارسال پیام ازوظیفه شناسی، تلاش ارزشمند « دکتر دانش عبدالهی » مسئول فنی بهداشتی این کشتارگاه نهایت تشکر و قدردانی را بعمل آورد.