فرم ثبت نام مسابقات بین المللی مهارت افراد دارای معلولیت مسابقات بین المللی مهارت (ابیلیمپیک) سال ۲۰۲۱ در کشور روسیه برگزار می شود. از افراد دارای معلولیت برای حضور در این رقابت ها دعوت به عمل می آید در آزمون انتخابی شرکت فرمایند. داوطلبان با تکمیل این فرم در مسابقات داخلی این رویداد شرکت خواهند […]

فرم ثبت نام مسابقات بین المللی مهارت افراد دارای معلولیت

مسابقات بین المللی مهارت (ابیلیمپیک) سال ۲۰۲۱ در کشور روسیه برگزار می شود. از افراد دارای معلولیت برای حضور در این رقابت ها دعوت به عمل می آید در آزمون انتخابی شرکت فرمایند.
داوطلبان با تکمیل این فرم در مسابقات داخلی این رویداد شرکت خواهند کرد .
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDSpY81zfhmb18qEnjE9iazViMdHziHY9eC6Q_pbnYJa9d_Q/viewform