خیران نیک اندیش می توانند برای مشارکت در طرح احسان حسینی و اطعام حسینی به صورت غیرحضوری کمک های خود را به دست نیازمندان برسانند. ⁦☑️⁩شماره گیری کد دستوری #۰۸۳۸۸۷۷ ⁦☑️⁩ شماره کارت مجازی ۹۶۲۷-۹۹۹۳-۹۹۱۸-۶۰۳۷ نزد بانک ملی ☑️شماره حساب ۰۱۰۹۳۹۰۹۳۹۰۰۹ روابط عمومی کمیته امداد استان کرمانشاه خبرنگار: ف . منصوری

خیران نیک اندیش می توانند برای مشارکت در طرح احسان حسینی و اطعام حسینی به صورت غیرحضوری کمک های خود را به دست نیازمندان برسانند.

⁦☑️⁩شماره گیری کد دستوری #۰۸۳۸۸۷۷

⁦☑️⁩ شماره کارت مجازی ۹۶۲۷-۹۹۹۳-۹۹۱۸-۶۰۳۷ نزد بانک ملی

☑️شماره حساب ۰۱۰۹۳۹۰۹۳۹۰۰۹
روابط عمومی کمیته امداد استان کرمانشاه
خبرنگار: ف . منصوری